Các Câu Hỏi Sa Hình Trong Thi Lý Thuyết A1

Các câu hỏi Sa hình trong bài thi lý thuyết A1.

Phải xem: Mẹo thi lý thuyết A1

Sa hình: Là các câu hỏi tình huống đã được minh họa và dựng lên từ hình ảnh 3D hoặc hình ảnh 2 chiều. Các hình ảnh này mô tả chi tiết các trường hợp có khả năng xảy ra trong thực tế để thí sinh lựa chọn đáp án đúng nhất.

Dưới đây là 150 câu hỏi lý thuyết sa hình. Các đáp án được in đậm là đáp án đúng.

Ví dụ:

Câu 116: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

1. Xe tải, xe lam, xe con, mô tô.
2. Xe tải, mô tô, xe lam, xe con. << Đáp Án Đúng>>
3. Xe lam, xe tải, xe con, mô tô.
4. Mô tô, xe lam, xe tải, xe con.

150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy – Phần Sa Hình

Câu 116: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải, xe lam, xe con, mô tô.

2. Xe tải, mô tô, xe lam, xe con.

3. Xe lam, xe tải, xe con, mô tô.

4. Mô tô, xe lam, xe tải, xe con.

Câu 117: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải, xe lam, mô tô.

2. Xe lam, xe tải, mô tô.

3. Mô tô, xe lam, xe tải.

4. Xe lam, mô tô, xe tải.

Câu 118: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước ?

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

1. Mô tô.

2. Xe con.

Câu 119: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe lam, xe cứu thương, xe con.

2. Xe cứu thương, xe con, xe lam.

3. Xe con, xe lam, xe cứu thương.

Câu 120: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1– Mô tô.

2. Xe cứu thương.

Câu 121: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi ?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

1. Xe con và xe khách.

2. Mô tô.

Câu 122: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông ?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, mô tô.

2. Xe tải, mô tô.

3. Xe con, xe tải.

Câu 123: Các xe đi theo mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

Các xe đi theo mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe khách, xe tải, mô tô.

2. Xe tải, xe con, mô tô.

3. Xe khách, xe con, mô tô.

Câu 124: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1– Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.

2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.

3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.

4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Câu 125: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe tải.

2. Xe con và mô tô.

3. Cả ba xe.

4. Xe con và xe tải.

Câu 126: Xe nào được quyền đi trước ?

Xe nào được quyền đi trước?

1. Xe tải.

2. Xe con.

3. Xe lam.

Câu 127: Theo mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được ?

Theo mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

1. Cả ba hướng.

2. Hướng 1 và 3.

3. Chỉ hướng 1.

Câu 128: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1. Cả hai xe.

2. Không xe nào vi phạm.

3. Chỉ xe mô tô vi phạm.

4. Chỉ xe tải vi phạm.

Câu 129: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1. Mô tô.

2. Xe tải.

3. Cả ba xe.

4. Mô tô và xe tải

Câu 130: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không ?

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

1. Đúng.

2. Không đúng.

Câu 131: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1. Xe lam.

2. Xe xích lô

Câu 132: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe lam, mô tô, xe con, xe đạp.

2. Xe con, xe đạp, mô tô, xe lam.

3. Xe lam, xe con, mô tô + xe đạp.

4. Mô tô + xe đạp, xe lam, xe con.

Câu 133: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1. Mô tô.

2. Xe con.

Câu 134: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe khách.

2. Mô tô.

3. Xe con.

4. Xe con và mô tô.

Câu 135: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.

2. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.

3. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Câu 136: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi ?

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

1. Mô tô, xe con.

2. Xe con, xe tải.

3. Mô tô, xe tải.

4. Cả ba xe.

Câu 137: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông ?

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, mô tô.

2. Tất cả các loại xe trên.

3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Câu 138: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi.

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi.

1. Cả ba hướng.

2. Hướng 1 và 2.

3. Hướng 1 và 3.

4. Hướng 2 và 3.

Câu 139: Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.

2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.

3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Câu 140: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con (E), mô tô (C).

2. Xe tải (A), mô tô (D).

3. Xe khách (B), mô tô (C).

4. Xe khách (B), mô tô (D).

Câu 141: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con (B), mô tô (C).

2. Xe con (A), mô tô (C).

3. Xe con (E), mô tô (D).

4. Tất cả các loại xe trên.

Câu 142: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, mô tô.

2. Xe tải, mô tô.

3. Xe con, xe tải.

Câu 143: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không ?

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

1. Cho phép.

2. Không được vượt.

Câu 144: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe mô tô.

2. Xe ô tô con.

3. Không xe nào vi phạm.

Câu 145: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con.

2. Xe tải.

3. Xe con, xe tải.

Câu 146: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe tải, xe con.

2. Xe khách, xe con.

3. Xe khách, xe tải.

Câu 147: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con, xe tải, xe khách.

2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.

3. Xe khách, xe mô tô, xe con.

4. Cả bốn xe.

Câu 148: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải, mô tô.

2. Xe khách, mô tô.

3. Xe tải, xe con.

4. Mô tô, xe con.

Câu 149: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

1. Xe của bạn, mô tô, xe con.

2. Xe con, xe của bạn, mô tô.

3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Câu 150: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

1. Xe của bạn, mô tô, xe con.

2. Xe con, xe của bạn, mô tô.

3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Trên đây là các câu hỏi sa hình trong bài thi lý thuyết A1. Nếu ôn tập kỹ càng thì việc làm đúng tất cả các câu hỏi này cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng. Do đó mọi người nên coi đi coi lại nhiều lần đồng thời xem các mẹo học để đạt kết quả cao nhất

Xem thêm tại… …thia1.com .

Viết một bình luận