Các Câu Hỏi Sa Hình Trong Thi Lý Thuyết A1

Các câu hỏi Sa hình trong bài thi lý thuyết A1.

Phải xem: Mẹo thi lý thuyết A1

Sa hình: Là các câu hỏi tình huống đã được minh họa và dựng lên từ hình ảnh 3D hoặc hình ảnh 2 chiều. Các hình ảnh này mô tả chi tiết các trường hợp có khả năng xảy ra trong thực tế để thí sinh lựa chọn đáp án đúng nhất.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Viết một bình luận